Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

1. Informace o provozovateli

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele (dále jen "obchodní podmínky") se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu Allauto umístěného na webovém rozhraní www.allauto.cz mezi naší společností:

ALLAUTO STORE s.r.o., se sídlem Habrovany 339, 683 01 Habrovany
IČO: 07029632
DIČ: CZ07029632
adresa pro doručování: Habrovany 339, 683 01 Habrovany
telefonní číslo: +420 776 889 981
kontaktní e-mail: allauto@email.cz

jako prodávajícím
a vámi jako kupujícím.2. Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu (dále jen „kupní smlouva“).

Kupující je každý návštěvník internetového obchodu mající svéprávnost dle platného právního řádu České republiky, bez ohledu na to, či jedná jako spotřebitel nebo jako podnikatel (dále jen „kupující“).

Spotřebitelem je kupující fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „spotřebitel“).

Podnikatelem je kupující osoba, která není spotřebitelem. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (dále jen „podnikatel“).

Prodávající je povinen upozornit kupujícího na existenci těchto podmínek a ke každé kupní smlouvě přiloží jako nedílnou součást tyto obchodní podmínky nebo uvede odkaz na vlastní webové stránky uvedené v 1. bodě těchto podmínek, kde se kupující může s těmito všeobecnými obchodními podmínkami před uskutečněním konkrétního závazkového vztahu seznámit. Smlouva může mít i elektronickou podobu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Pokud není v kupní smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto obchodních podmínek není kupní smlouvou nebo jiným výslovným ujednáním mezi prodávajícím a kupujícím vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto obchodní podmínky. Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky, občanským zákoníkem (v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (v platném znění). Je-li kupujícím podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, občanským zákoníkem (v platném znění). 

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.3. Uzavření kupní smlouvy

Nabídka zboží v rámci internetového obchodu je prezentací nabízeného a prodávaného zboží, a sama o sobě není návrhem na uzavření kupní smlouvy. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je až řádně vyplněná objednávka kupujícího (zákazníka).

Objednávka musí obsahovat tyto údaje: název výrobku resp. služby, požadované množství, adresu místa doručení, způsob dopravy a platby, jméno a příjmení kupujícího, přesnou adresu jeho bydliště, včetně jeho telefonického a e-mailového spojení.

Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na jeho možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

Objednávka platí za přijatou pouze tehdy, je-li prodávajícím potvrzena. Potvrzení proběhne obratem po obdržení objednávky, a to elektronickou poštou (e-mailem). Toto potvrzení o přijetí objednávky je pouze informativního charakteru a není akceptací (přijetím) návrhu na uzavření kupní smlouvy.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení prodávajícího kupujícímu (zákazníkovi) o skutečnosti, že objednané zboží je připraveno k vyzvednutí, popř. že zboží bylo vypraveno k expedici (odeslání). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Kupující odesláním objednávky dává na vědomí vůli uzavřít s prodávajícím konkrétní závazkový vztah a také stvrzuje svůj jednoznačný souhlas s tím, aby se tento závazkový vztah řídil těmito podmínkami.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady v této souvislosti vzniklé kupujícímu (náklady na internetové připojení, náklady na případné telefonní hovory) hradí kupující sám, prodávající prohlašuje, že tyto náklady se neliší od základní sazby.4. Zrušení objednávky

Prodávající si vyhrazuje právo telefonicky ověřovat odeslané objednávky a v případě neúplného, nedostupného či neexistujícího telefonního kontaktu, nebo pokud není možné se na uvedený telefonní kontakt opětovně dovolat, je prodávající oprávněn objednávku zrušit bez dalšího upozornění.

Prodávající je oprávněn zrušit objednávku nebo její část za podmínky, že se objednané zboží přestalo vyrábět nebo dodávat, nebo se podstatným způsobem změnila jeho cena u dodavatele zboží.

Prodávající si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V případě, že skutečná cena zboží před uzavřením smlouvy je rozdílná oproti ceně uvedené na objednávce, je prodávající povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího. Pokud kupující novou cenu neakceptuje, prodávající objednávku zruší.

Kupující je oprávněn odeslanou objednávku zrušit neprodleně po jejím odeslání, nejpozději do doručení potvrzení o jejím přijetí dle 3. bodu těchto podmínek.5. Práva a povinnosti stran

Prodávající je povinen dodat zboží v dohodnutém termínu. Nelze-li ze závažných důvodů tento termín dodržet, nebo pokud požadované zboží není na skladě, je prodávající povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího. Kupující není oprávněn odmítnout dílčí dodávku zboží.

Prodávající je povinen zachovat mlčenlivost o všech důvěrných skutečnostech ve vztahu ke kupujícímu, se kterými se během smluvního vztahu seznámil. Tato povinnost trvá i po skončení smluvního vztahu.

Kupující je povinen převzít zboží a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu. V případě, že kupující nebude poskytovat součinnost při převzetí zboží po dobu delší než 30 dnů, je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy.

Právo na zaplacení kupní ceny vzniká prodávajícímu dnem splnění závazku, a to i v případě částečného plnění.

Kupující je povinen zachovat mlčenlivost o všech důvěrných skutečnostech ve vztahu k prodávajícímu, se kterými se během smluvního vztahu seznámil. Tato povinnost trvá i po skončení smluvního vztahu.6. Kupní cena

Veškeré změny včetně změn cen v internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Cena uvedená v internetovém obchodě je platná v době objednání.

Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit prostřednictvím prodávajícího se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. V případě, že by prodávající z těchto důvodů nemohl dostát ceně uvedené v již potvrzené objednávce, má kupující právo od uzavřené smlouvy odstoupit.

Ceny nabízeného zboží a služeb jsou uvedeny včetně DPH, pokud není u ceny výslovně uvedeno, že cena je uvedena bez DPH.

Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího úplným zaplacením sjednané kupní ceny a současně všech případných nároků z kupní smlouvy vyplývajících. V případě, že kupující má vůči prodávajícímu finanční závazky z předchozích kupních smluv, je podmínkou přechodu vlastnických práv ke zboží dle této kupní smlouvy řádné vyrovnání i všech předchozích finančních závazků. V případě prodlení se zaplacením kupní ceny je prodávající oprávněn vyzvat kupujícího, aby zboží neužíval a vrátil jej ve stanovené lhůtě prodávajícímu. V případě, že je kupující v prodlení s plněním svých závazků vůči prodávajícímu, není oprávněn s tímto zbožím disponovat (zboží prodat, převést na třetí osobu, zastavit apod.).7. Platební podmínky

Kupující zaplatí kupní cenu ve lhůtě splatnosti na základě faktury vystavené prodávajícím.

Prodávající nabízí na výběr z těchto způsobů platby: na dobírku až při převzetí od přepravce, bankovním převodem po dokončení objednávky, nebo v hotovosti při osobním odběru. Tím není dotčeno právo provozovatele požadovat po konkrétním kupujícím v odůvodněných případech platbu předem a umožnit takovému kupujícímu platbu pouze tímto způsobem.

V případě platby na dobírku při převzetí zboží od přepravce si provozovatel vyhrazuje právo připočíst náklady za vybavení dobírky k ceně objednávky dle aktuálního ceníku přepravce.

Při volbě platby bankovním převodem uhradí kupující cenu objednávky po jejím e-mailovém potvrzení na bankovní účet prodávajícího 2001422503/2010 (Fio banka), tj. zboží bude odesláno kupujícímu až po připsání kupní ceny na účet prodávajícího. Pro vyřízení objednávky je třeba uhradit platbu pod variabilním symbolem, kterým je číslo objednávky (tzn. ID objednávky) a který kupující získá při dokončení objednávky. V případě platby za zboží formou bankovního převodu se považuje kupní cena za uhrazenou dnem, kdy došlo k připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Ihned po připsání částky na účet prodávajícího bude zboží odesláno kupujícímu. V případě, že kupující zašle potvrzení o provedené platbě na e-mail prodávajícího, tento zajistí odeslání zboží ještě tentýž den, toto platí pouze za podmínky, že je zboží skladem u prodávajícího.

V případě, že by byl kupující v prodlení s úhradou fakturované částky, je povinen uhradit prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,5% z fakturované částky za každý den prodlení.

Uplatnění případné reklamace nemá odkladný účinek na zaplacení zboží nebo služby v plné výši a ve stanovené nebo sjednané lhůtě splatnosti.

Prodávající prohlašuje, že je plátcem DPH a jeho DIČ je uvedeno v 1. bodě těchto podmínek.8. Předání zboží a doprava

Prodávající dodá kupujícímu zboží v dohodnuté lhůtě a na sjednané místo určení.

Obvyklá dodací lhůta činí 1-2 pracovní dny. V případě, že je zboží skladem, je obvykle odesláno v den objednávky. Údaje o stavu skladu zboží uváděné v internetovém obchodě a v různých internetových vyhledávačích jsou pouze informativní a nemusí souhlasit se skutečným stavem skladu v internetovém obchodě. O aktuálním stavu skladu se kupující může informovat u prodávajícího telefonicky či e-mailem i před dokončením objednávky.

Není-li v kupní smlouvě sjednáno jinak, způsob dodání zboží určuje prodávající. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko s takovým způsobem dopravy spojené, včetně případných dodatečných nákladů na zvolený způsob dopravy.

Odesláním objednaného zboží se rozumí jeho odeslání na adresu uvedenou kupujícím při vytvoření objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo připočíst náklady na zaslání zboží k ceně objednávky podle aktuálního ceníku přepravce. V případě zasílání zboží do zahraničí si prodávající vyhrazuje právo připočíst ke standardní ceně dopravy dodatečné náklady za dopravu do zahraničí.

Prodávající a kupující se mohou dohodnout na osobním odběru zboží na adrese Habrovany 339, 683 01 Habrovany, popřípadě v Brně a jeho blízkém okolí. Při osobním odběru zboží je možná platba pouze v hotovosti.

Při přebírání zásilky kupující nebo jeho pověřený zástupce potvrdí převzetí zboží uvedením svého jména, podpisu, čísla OP nebo rodného čísla na dodací list. Při převzetí zásilky zboží je kupující povinen zkontrolovat kompletnost (správnost) zásilky. Pokud zjistí vadu, provede za přítomnosti řidiče (přepravce) reklamační zápis do přepravního listu. Pravdivost zápisu na přepravním listu potvrdí písemně i řidič (přepravce). Provedení příslušného zápisu do přepravního listu a jeho potvrzení řidičem (přepravcem) je podmínkou uplatnění reklamace dodávky z hlediska počtu dodaných balení (kusů) zboží či poškození zboží při přepravě.

Po předchozí domluvě může prodávající při předání zboží provést taktéž montáž zakoupeného zboží (např. střešních boxů, nosičů lyží, snowboardů, jízdních kol atp.)9. Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména odpovídá za to, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů

Je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo:

 • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné
 • na odstranění vady opravou věci
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny
 • odstoupit od smlouvy

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže změnit bez souhlasu prodávajícího.

Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Kupující je oprávněn reklamovat při převzetí zboží vady množství a vady zjevné do 5 dnů od převzetí zboží. V případě, že je kupující spotřebitelem, oznámí zjevné vady prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 6 měsíců od převzetí zboží. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po převzetí zboží.

Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu zboží nebo v objednávce. Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady nebo vady vzniklé při výrobě. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávnou manipulací.

Reklamaci je nutno uplatnit bezprostředně po zjištění vady zboží. Reklamace musí být uplatněna písemně, s přesným vymezením reklamované vady, uvedením příslušné kupní smlouvy a preferovaným řešením reklamace. Prodávající je oprávněn reklamovanou vadu telefonicky zkonzultovat s kupujícím. O způsobu řešení reklamace rozhoduje prodávající. V případě řešení reklamace odstraněním vady je prodávající povinen odstranit reklamovanou vadu s náležitou odbornou péčí.

Práva z vadného plnění i ze záruky za jakost uplatňuje kupující v sídle podnikání prodávajícího.

Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy právo z vadného plnění uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy. Prodávající je povinen o uznání či neuznání reklamace vyrozumět písemně kupujícího ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy mu byla doručena písemná reklamace kupujícího.

Fakturované zboží lze v případě nutnosti bezplatně vyměnit za jiné zboží v téže hodnotě. Údaje o stavu skladu zboží uváděné v internetovém obchodě a v různých internetových vyhledávačích jsou pouze informativní a nemusí souhlasit se skutečným stavem skladu v internetovém obchodě. O aktuálním stavu skladu se kupující může informovat u prodávajícího.10. Odstoupení od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (prostřednictvím internetového obchodu), má spotřebitel v souladu s § 1829 a násl. občanského zákoníku právo bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží.

Odstoupení od smlouvy musí kupující zaslat ve lhůtě uvedené v 10. bodě těchto podmínek na adresu sídla prodávajícího, přičemž může využít formulář, který je nedílnou přílohou těchto všeobecných obchodních podmínek.

V případě odstoupení od smlouvy dle10. bodu těchto podmínek se kupní smlouva od počátku ruší a zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající kupujícímu vrátí peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající je oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím bude kupující souhlasit a nevzniknou mu tím další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu peněžní prostředky přijaté od kupujícího bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi kupujícím a prodávajícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek.

Spotřebitel bere na vědomí, že dle § 1837 občanského zákoníku nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případech zde uvedených, zejména pak v případě dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, dále v případě dodávky zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit11. Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Prodávající je správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”).

Kontaktní údaje správce jsou:

adresa: Habrovany 339, 683 01Habrovany
e-mail: allauto@email.cz
telefon: +420 776 889 981

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Správce zpracovává osobní údaje, které mu kupující poskytl nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění objednávky kupujícího. Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje kupujícího a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi kupujícím a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky kupujícího a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce) jsou osoby podílející se na dodání zboží a realizaci plateb na základě smlouvy a osoby zajišťující služby provozování internetového obchodu a další služby v souvislosti s provozováním internetového obchodu. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Za podmínek stanovených v GDPR má kupující právo:

 • na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
 • na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
 • na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

Kupující má dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména ochrana přístupu heslem, zabezpečeným protokolem a antivirovým programem s aktualizacemi a uzamykatelnými archivy. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře kupující potvrzuje, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu kupujícího, kterou správci poskytl.12. Mimosoudní řešení sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.adr.coi.cz.13. Platnost všeobecných obchodních podmínek

Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 24 .5. 2018.

Jestliže se jedno nebo více ujednání těchto podmínek stane z jakýchkoliv důvodů neplatnými či se k nim nebude přihlížet, ostatní ujednání těchto podmínek tímto nejsou dotčena.

Pokud není stanoveno jinak, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

Prodávající si vyhrazuje právo provádět změny těchto podmínek. Učiní tak vždy písemně a změny zveřejní obvyklým způsobem tj. s 30 denním předstihem před datem, od kterého je změna platná. Tuto změnu oznámí druhým stranám s předstihem prostřednictvím internetového obchodu.

Prodávající a kupující se pro případ, že obchodní vztah obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, dohodli tak, že se obchodní vztah řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající ze závazných právních předpisů.

Smlouva uzavřená v elektronické podobě včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Kupující prohlašuje, že byl prodávajícím před podpisem této smlouvy informován a poučen ve smyslu ustanovení § 1820 a násl. občanského zákoníku, z. č. 89/2012 Sb., v platném znění, a že mu byly před podpisem této smlouvy sděleny údaje dle § 1811 odst. 2 občanského zákoníku.

Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení kupujícího od kupní smlouvy, který naleznete ke stažení ZDE.