Kategorie

Odběr novinek

 Obchodní podmínkyUzavření kupní smlouvy

Nabídka zboží v rámci našeho internetového obchodu je prezentací námi nabízeného a prodávaného zboží, a sama o sobě není návrhem na uzavření kupní smlouvy. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je až řádně vyplněná objednávka zákazníka (kupujícího) Po přijetí Vaší objednávky Vám bude obratem odesláno Emailem potvrzení o jejím přijetí.
Toto potvrzení o přijetí Vaší objednávky je však pouze informativního charakteru a není akceptací (přijetím) Vašeho návrhu na uzavření kupní smlouvy.Samotná kupní smlouva je pak uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu (zákazníkovi) s tímto jeho návrhem, kdy za přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy je považováno doručení potvrzení prodávajícího kupujícímu (zákazníkovi) o skutečnosti, že objednané zboží je připraveno k vyzvednutí, popřípadě že zboží bylo vypraveno k expedici (odeslání). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky, občanským zákoníkem (v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (v platném znění). Je-li smluvní stranou – kupujícím – podnikatel (osoba, která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami), řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, občanským zákoníkem (v platném znění). Objednávky jsou také telefonicky ověřovány a v případě neúplného, nedostupného, neexistujícího (atp.) telefonního kontaktu nebo pokud není možné se na uvedený telefonní kontakt dovolat si vyhrazujeme právo objednávku stornovat bez dalšího upozornění.Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží uvedené v potvrzené objednávce dle shora uvedeného. Nebude-li požadované zboží na skladě, bude o této skutečnosti kupující vyrozuměn. Kupující se zavazuje zboží odebrat a zaplatit sjednanou kupní cenu, kterou je povinen zaplatit dle dohodnutých podmínek. Právo na zaplacení kupní ceny vzniká prodávajícímu dnem splnění závazku, a to i v případě částečného plnění. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnost. Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. V případě, že by prodávající z těchto důvodů nemohl dostát ceně uvedené v již potvrzené objednávce, má kupující právo od uzavřené smlouvy odstoupit.
Kupující zaplatí kupní cenu ve lhůtě splatnosti na základě faktury vystavené prodávajícím. Rozhodným okamžikem pro fakturaci zboží je dodání zboží . Zboží zůstává majetkem prodávajícího až do úplného zaplacení fakturované částky včetně případných úroků z prodlení ve výši 0,5% z fakturované částky za každý den prodlení. Převzetím zboží odběratel potvrzuje, že souhlasí s uvedenými ustanoveními.

Ochrana osobních údajů

 

Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.allauto.cz, dává kupující prodávajícímu souhlas se shromažďováním a archivováním osobních údajů o kupujícím a o jeho realizovaných nákupech.

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje, poskytnuté při registraci v systému e-shopu www.allauto.cz, jsou důvěrné, budou použity pouze za účelem plnění kupní smlouvy s kupujícím, případně pro účely marketingových a reklamních akcí prodávajícího, za předpokladu výslovného souhlasu spotřebitele. Osobní údaje nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situací, které bezprostředně souvisí s distribucí či platebním stykem, týkajícího se objednaného předmětu kupní smlouvy – zboží / služby (sdělení jména a adresy dodání).

Prodávající se zavazuje postupovat tak, aby subjekt údajů neutrpěl žádnou újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a současně dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života subjektu údajů.

Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových a reklamních akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové a reklamní účely prodávajícího (především pro účely zasílání obchodních sdělení, informativních sms zpráv atd.), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním osobních údajů. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách www.allauto.cz nebo zasláním na e-mailovou adresu: allauto@email.cz. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně či registračním e-mailem požádá. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu (prostřednictvím citovaného kontaktního formuláře) včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

Při vystavení opravného daňového dokladu může být po kupujícím vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením OP kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dle bodu II. (osobních údajů ve smyslu § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).

Archivace
Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti (5) let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Podnikatel umožní kupujícímu přístup k archivované smlouvě v tom smyslu, že mu vydá kopii smlouvy v textové podobě na jeho žádost.

Dozorovým orgánem nad jednáním podnikatele souvisejícím s ochranou osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 Dodací podmínkyProdávající dodá kupujícímu zboží během dohodnuté lhůty .Při přebírání zásilky musí kupující nebo jeho pověřený zástupce potvrdit převzetí zboží uvedením svého jména, podpisu, čísla OP nebo rodného čísla na dodací list.
Prodávající dle dohody s kupujícím zajistí dodávku zboží na sjednané místo určení. Při převzetí zásilky zboží je kupující povinen zkontrolovat kompletnost (správnost) zásilky. Pokud zjistí závadu, provede za přítomnosti řidiče (přepravce) reklamační zápis do přepravního listu. Pravdivost zápisu na přepravním listu musí písemně potvrdit i řidič (přepravce). Provedení příslušného zápisu do přepravního listu a jeho potvrzení řidičem (přepravcem) je podmínkou uplatnění reklamace dodávky z hlediska počtu dodaných balení (kusů,), resp. poškození při přepravě.Dodací lhůtyDodací lhůta pokud není dohodnuta jinak obvykle bývá do 1-2 pracovních dnů. Většina zboží je okamžitě k dispozici, proto bývá 90% zasilek výřízeno ještě v den objednávky. Skladová dostupnost se ve vyhledávačích jako zboži.cz atd a na stránkách zobrazuje skladem ale pro stoprocentní jistotou vzhledem k aktualizaci stavů cca 3x za týden ověřte telefonicky nebo mailem viz. kontakt.

!!!POZOR - abychom předešli nějakému nedorozumění - ještě před dokončením objednávky máte možnost ověřit aktuální dostupnost zboží - telefonicky na tel. +420776889981 nebo mailem na allauto@email.cz!!!           Vlastnická práva ke zboží a odpovědnost za vadyVlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího úplným zaplacením sjednané kupní ceny. V případě, že kupující má vůči prodávajícímu finanční závazky z předchozích kupních smluv, je podmínkou přechodu vlastnických práv ke zboží dle této kupní smlouvy řádné vyrovnání i všech předchozích finančních závazků.
Prodávající zůstává vlastníkem předmětu dodávky až do splnění všech nároků, které vyplývají z kupní smlouvy vůči kupujícímu. V případě prodlení se zaplacením kupní ceny je prodávající oprávněn zakázat kupujícímu užívání předmětu dodávky a má právo na jeho navrácení.
V případě, že je kupující ve zpoždění s plněním svých závazků vůči prodávajícímu, nesmí kupující s tímto zbožím disponovat (zboží prodat, převést na třetí osobu, zastavit apod.).

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího a kupujícího, právo na změnu cenyProdávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
1.zboží se přestalo vyrábět nebo dodávat
2 výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží
3. Pokud je skutečná cena zboží vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo objednávku zrušit.
4. Odstoupení kupujícího ze smlouvy se řídí Občanským zákoníkem v platném znění a podmínkami uvedenými zde, přitom je nutné počítat se zaplacením všech nákladů spojené s dopravou a doručením zboží.

Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována.Záruční podmínkyProdávající poskytuje kupujícímu záruku na dodané zboží. Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady nebo vady vzniklé při výrobě. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávnou manipulací.ReklamaceKupující je oprávněn reklamovat vady množství při převzetí zboží a vady zjevné do 5 dnů od převzetí zboží. Reklamaci na zboží v záruční době uplatní kupující u prodávajícího písemně (i faxem příp. mailem) s popisem závady a uvedením titulu. Na základě popisu závady a případné telefonické konzultace rozhodne prodávající o způsobu řešení reklamace.

Závěrečná ustanovení a ostatní ujednáníFakturované zboží lze v případě nutnosti bezplatně vyměnit za jiný titul v téže hodnotě. Údaje o stavu skladu zboží uváděné na e-shopu a v různých internetových vyhledávačích jako např.: (zbozi.cz, hyperzbozi atd.) jsou pouze informativní a nemusí souhlasit se skutečným stavem skladu v e-shopu.
Tyto všeobecné platební, dodací a záruční podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto podmínky bez předchozího upozornění.
V situacích, které neupravují tyto podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Občanským zákoníkem. Chyby v popisu a cenách zboží vyhrazeny. Ceny jsou uvedeny vč. DPH.Odstoupení od kupní smlouvyKupující má právo podle občanského zákoníku (v platném znění) odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14-ti dnů od převzetí zboží.Osobní odběr + rozvoz

Po předchozí domluvě je možné zboží které jste si vybrali vyzvednout osobně. A to buď na adrese Habrovany 339, 683 01 Rousínov u Vyškova a nebo v Brně a jeho blízkém okolí. Popř. po domluvě dovezeme zboží až k Vám domů (Brno a okolí).Montáž

Po domluvě je také možné některé druhy námi nabízéného zboží namontovat přímo na Váš vůz např.: (Střešní boxy, nosiče lyží, snowboardů, jizdních kol atd.)Způsoby plateb1. Dobírka

 

Platíte při převzetí zboží. (PPL nebo Česká pošta)2. Bankovním převodem

 

Po vyplnění a odeslání objednávky počkejte na telefonické potvrzení a poté uhradíte příslušnou částku na náš bankovní účet 670100-2201608206/6210(mBank) Nezapomeňte uvést variabilní symbol Vaší objednávky (tzn. ID objednávky). Ihned po obdržení částky na náš účet Vám bude zboží zasláno. Pokud nám zašlete potvrzení o provedené platbě na náš email - odesíláme zboží ještě tentýž den pokud je zboží skladem.3. Hotově

 

Pouze pokud jste vybrali jako dopravu Osobní odběr. Platbu za objednávku provedete při odběru zboží.EET


Od 1. 3. 2017 platí v případě platby hotovostí následující:

"Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň

je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin."


!!Jsme plátci DPH!!